نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

سیستم دالی-DALI

جدید
بدون دیدگاه
کلمه ی DALI مخفف عبارت‎Digital Adrressabl Lighting Interface است. دالی یک استاندارد برای بالاست های دیجیتال را مشخص می کند. پروتکل دالی مستقل از تولیدکنندگان تجهیزات روشنایی است و طبق…
فهرست